ชื่อ - นามสกุล :นายนพรัตน์ ทองแสง
ตำแหน่ง :ประธานกรรมการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการ ชุดที่ 60
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานกรรมการ